יום א', ב’ בניסן תשע”ח
דף הבית מרחבים כיתתיים מקצועות לימוד אתם כותבים חדר מורים יצירת קשר

למה ברח יונה, שפעם ראשונה קודם לכן שלחו הקב"ה להשיב את בני ישראל ועמדו דבריו והשיב את גבול ישראל מלבא חמת עד ים הערבה כדבר ה' אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמיתי אשר מגת החפר. פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, וכשעשו ישראל תשובה עשה הקב"ה כרוב רחמיו וניחם על הרעה ולא החריבה, והיו ישראל קוראים אותו נביא שקר. פעם שלישית שלחו לנינוה, דן יונה דין בעצמו ואמר, לא דיו שישראל קורין אותי נביא שקר אלא אף אומות העולם קורין אותי נביא שקר, אלא אברח למקום שלא נאמר שכבודו שם... ואותה אניה שירד בה יונה הביא הקב"ה עליה סער והחזירה ליפו, כיון שראה יונה שמח בלבו, אמר עכשיו אני יודע שדרכי ישר לפני הקב"ה... ויונה מרוב זריזות שרצונו לברוח נתן כל שכרו והקדים בשמחת לבו, שנאמר ויתן שכרה וירד בה לבא עמהם תרשישה... ר' אומר שכרה של ספינה ארבעים אלפים דינרי דהבא. פרשו מהלך יום אחד בים, סיער הקב"ה עליהם את הים ברוח סערה וכל האניות שבים עוברות ושבות בשלום... כדי להודיע כחו וגבורתו של הקב"ה שהוא מושל בשמים ובארץ ובים ואין כל בריה יכולה להסתר מפניו... יונה אמר לו הקב"ה, מה אתה סבור, שרגליך ברשותך, עמד והלך שלא בטובתו, יונה אמר לו הקב"ה קום לך אל נינוה העיר הגדולה כל אותו הענין, ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה', וירד יפו, לסוף הראהו בים כל אותן הצרות ובלעו הדג, ויקרא אל ה' ממעי הדגה, ולבסוף נמרט שער ראשו וזקנו מן אותו חום שהיה לו במעי הדגה, ואחר כך הלך שלא בטובתו... (תולדות יב) חמשי ברח יונה מפני אלקים, ולמה ברח, אלא פעם ראשון שלחו להשיב את גבול ישראל, ועמדו דבריו... פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה, כיון שעשו תשובה הקב"ה עשה כרוב חסדיו וניחם על הרעה ולא חרבה, והיו ישראל קורין אותו נביא שקר, פעם ג' שלחו לנינוה, דן דין נינוה בינו לבין עצמו, אמר, אני יודע שזה הגוי קרובי תשובה הן, עכשיו עושין תשובה, והקב"ה שולח רוגזו על ישראל, ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר, אלא אף העובדי גלולים, הריני בורח לי למקום שלא נאמר כבודו שם... ירד יונה ליפו ולא מצא שם אניה לירד בה, ואניה שירד בה יונה היתה רחוקה מיפו מהלך ב' ימים לנסות את יונה, מה עשה הקב"ה הביא עליה רוח סערה בים והחזירה ליפו, וראה יונה ושמח בלבו, ואמר עכשיו אני יודע שדרכי מיושרת לפני, אמר להם ארד עמכם, אמרו לו הרי אנו הולכים לאיי הים תרשישה, אמר להם אבא עמכם, ודרך כל האניות כשאדם יוצא ממנה הוא נותן שכרה, ויונה בשמחת לבו הקדים ונתן שכרה. פרשו יום אחד, ועמד עליהם רוח שסערה בים מימינם ומשמאלם, ודרך כל האניות עוברות ושבות בשלום בשתיקות הים, והאניה שירד בה יונה היתה בצרה גדולה, שנאמר והאניה חשבה להשבר... רבי חנניה אומר, משבעים לשונות היו באניה, וכל אחד ואחד שקוצו בידו, שנאמר וייראו המלחים ויזעקו איש אל אלהיו... ולא הועילו, ויונה בצרת נפשו נרדם ויישן לו, בא אליו רב החובל, אמר לו הרי אנו עומדים בין מות לחיים ואתה נרדם וישן, ואי מזה עם אתה, אמר לו עברי אנכי, אמר לו והלא שמענו שאלקי העברים גדול הוא, קום קרא אל אלקיך, ויעשה לנו נסים כמו שעשה לכם בים סוף. אמר להם לא אכחד מכם, כי בשבילי הצרה הזאת עליכם, שאוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם. רבי שמעון אומר לא קבלו האנשים להפיל את יונה אל הים, והפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה, מה עשו, נטלו את הכלים שבאניה, והשליכו אותם אל הים להקל מעליהם ולא הועיל להם מאומה, רצו לחזור ליבשה ולא יכולו. מה עשו נטלו את יונה ועמדו על ירכתי הספינה, ואמרו, אלקי עולם ה' אל תתן עלינו דם נקי שאין אנו יודעין מה טיבו של האיש הזה, אמר להם בשבילי הצרה הזאת עליכם, שאוני והטילוני אל הים, מיד נטלוהו והטילוהו עד ארכובותיו ועמד הים מזעפו, לקחו אותו אצלם, והים סוער עליהם, הטילוהו עד טבורו והים עמד מזעפו, והעלו אותו אצלם והים הולך וסוער עליהם, הטילוהו עד צוארו ועמד הים מזעפו, ועוד העלו אותו אצלן, והים הולך וסוער עליהם, הטילוהו כולו, ומיד עמד הים מזעפו. רבי טרפון אומר, ממונה היה אותו הדג לבלע את יונה מששת ימי בראשית, שנאמר וימן ה' דג גדול לבלע את יונה. נכנס בפיו כאדם שהוא נכנס בבית הכנסת הגדולה ועמד, והיו שתי עיניו של דג כחלונות אפומיות מאירות ליונה, רבי מאיר אומר מרגלית אחת היתה תלויה במעיו של דג, מאירה ליונה כשמש הזה שהוא מאיר בצהרים, ומראה לו כל מה שבים ובתהומות, ועליו הכתוב אומר אור זרוע לצדיק. אמר לו הדג ליונה אין אתה יודע שבא יומי להאכל בפיו של לויתן, אמר לו יונה הוליכני אצלו, אמר יונה ללויתן, בשבילך ירדתי לראות מקום מדורך, שאני עתיד ליתן חבל בלשונך ולהעלותך ולזבח אותך לסעודה גדולה של צדיקים, הראהו חותמו של אברהם אמר הבט לברית, וראה לויתן וברח מפני יונה מהלך שני ימים. אמר לו הרי הצלתיך מפיו של לויתן, הראיני כל מה שבים ובתהומות, והראהו נהר גדול של מימי אוקיאנוס, שנאמר תהום יסובבני, והראהו ים סוף שעברו בתוכו ישראל, שנאמר סוף חבוש לראשי... הראהו אבן שתיה קבועה בתהומות תחת היכל ה', ובני קרח עומדים עליה ומתפללין. אמר לו הדג, יונה, הרי אתה עומד תחת היכל ה', התפלל ואתה נענה, אמר יונה לדג עמוד במקום עמדך שאני מבקש להתפלל, עמד הדג, והתחיל יונה להתפלל לפני הקב"ה... ולא נענה, עד שיצא מפיו דבר זה ואמר, אשר נדרתי אשלמה, אשר נדרתי להעלות את לויתן ולזבח אותו לפניך אשלם ביום ישועת ישראל, מיד רמז הקב"ה והשליך את יונה, שנאמר ויאמר ה' לדג ויקא את יונה אל היבשה, ראו המלחים את כל האותות והנפלאות הגדולות שעשה הקב"ה עם יונה, מיד עמדו והשליכו איש את אלהיו בים, שנאמר משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו, וחזרו ליפו ועלו לירושלים ומלו את בשר ערלתם, שנאמר וייראו המלחים יראה גדולה את ה' ויזבחו זבח לה'... זהו דם ברית שהוא כדם זבח, ונדרו ושלמו להביא איש את אשתו ואת כל אשר לו ליראת אלקי יונה, ושלמו, ועליהם הוא אומר על הגרים גרי הצדק. (פרק י) והיה יונה עומד בשוק אחד ומכריז והיה קולו מהלך מ' פרסאות, והיו שומעין קולו בכל שוק ושוק ורחוב ורחוב ובכל מבוי ומבוי ובכל חצר וחצר בכל בית ובית ובכל שער ושער בעיר נינוה, והיו אנשי נינוה שוברים את לבם ונהפכה רעתם עליהם וחזרו כולם בתשובה... מיד נפל יונה על פניו ואמר רבונו של עולם, יודע אני שחטאתי לפניך מחול לעוני שברחתי לים שלא ידעתי כח גבורתיך ועכשיו ידעתי, שנאמר כי אתה א-ל רחום וחנון. אמר לו הקב"ה אתה חסת על כבודי וברחת מלפני לים, אף אני חסתי על כבודך והצלתיך מבטן שאול. ומרוב חמה שהיה במעי הדגה נשרף בגדו ומעילו ושערותיו וזבובין ויתושין ונמלים ופרעושין שרויין עליו ומצערין אותו עד שבקש נפשו למות... מכאן אמרו כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו או להחזירו בתשובה ואינו מחזירו בא לידי צער... יונה שירד לספינה זו הנשמה של אדם שירדה בעולם הזה להיות בגוף של אדם הנמשל לספינה, ולמה מקרי הנשמה יונה, על דרך הפסוק לא תונו איש את עמיתו, וכל זה גורם השותפות שיש לה עם הגוף. והאדם הולך בעולם הזה כספינה בלב הים הגדול שחושבת להישבר, כדכתיב והאניה חשבה להשבר, כן האדם בעולם הזה שחטא וחשב בלבבו שלא יהיה לו שום מכשול מעון זו. הקב"ה מטיל רוח סערה חזקה ומזכיר לו העון והחטא שעשה ושולח לו יסורין ופורעניות כמו הסערה... מה כתיב ויקרב אליו רב החובל, מי הוא רב החובל, זהו יצר טוב שהוא מנהיג הכל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלקיך, לא שעת כושר הוא לישן שמעלה לך דין על כל מה שעשית בעולם הזה, חזור בך... (מדרש יונה, וראה שם עוד)